Algemene voorwaarden

Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen;
Angelien Leemburg en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de offerte en/of overeenkomst. In dat geval prevaleren de bepalingen in de offerte en/of overeenkomst.
Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn, mits anders overeengekomen, niet van toepassing.

ARTIKEL 1: OFFERTES EN OPDRACHTFORMULERING
Offertes van Angelien Leemburg zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Angelien Leemburg zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Alle offertes zijn geldig tot 6 maanden na dagtekening van de offerte. Hierna heeft Angelien Leemburg het recht de tarieven en kosten te herzien.

ARTIKEL 2: VERTROUWELIJKHEID
Met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de opdracht aan Angelien Leemburg worden verstrekt, zal Angelien Leemburg de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder instemming van de opdrachtgever verstrekt Angelien Leemburg deze gegevens en informatie niet aan derden. De privacy wetgeving AVG zal in acht worden genomen.

ARTIKL 3: TARIEVEN, KOSTEN EN BTW
De diensten van Angelien Leemburg zullen worden geleverd tegen de in de offerte en/of overeenkomst vermelde tarieven en kosten.
Angelien Leemburg behoudt zich het recht voor om het afgesproken tarief met het voor het opvolgende jaar vastgestelde prijsindexcijfer te verhogen. Met betrekking tot de tarieven en kosten staat in de offerte en/of de overeenkomst aangegeven, of daarin zijn begrepen de administratiekosten, reis uren, reis- en verblijfkosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De in de offerte en/of overeenkomst vermelde tarieven en kosten zijn exclusief de verschuldigde BTW, tenzij anders vermeld.
Indien gedurende de looptijd van de offerte en/of de overeenkomst wijzigingen in de BTW optreden, dan behoudt Angelien Leemburg zich het recht voor deze aan opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 4: BETALINGSVOORWAARDEN
De opdrachtgever is verplicht elk door hem aan Angelien Leemburg verschuldigd bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum, te voldoen en is niet gerechtigd tot enige korting of inhouding op het verschuldigde bedrag, tenzij hiervoor door Angelien Leemburg schriftelijk toestemming is verleend.
Wanneer een declaratie, 30 dagen na de factuurdatum (= vervaldatum), nog niet is betaald, is Angelien Leemburg gerechtigd om vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassomaatregelen. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk. Dit ongeacht de tenaamstelling van de offertes en/of overeenkomsten of facturen.

ARTIKEL 5: WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit vloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigingen. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
Indien de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en kosten worden beïnvloed door toedoen van de opdrachtgever/cliënt dan wel de beïnvloeding daarvan gelegen is in omstandigheden die redelijkerwijs voor rekening van de opdrachtgever/cliënt komen, zal Angelien Leemburg dit zo spoedig mogelijk melden. De opdrachtgever aanvaardt dat de daarmee eventueel gepaard gaande (extra) kosten voor zijn rekening komen.

ARTIKEL 6: HET BETREKKEN VAN DERDEN BIJ OPDRACHTUITVOERING
Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever of door Angelien Leemburg geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

ARTIKEL 8: TUSSENTIJDSE BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en/of overeenkomst en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is gedaan door de opdrachtgever, Angelien Leemburg daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor de tot dan toe daadwerkelijk verrichte werkzaamheden met een minimum van € 1500,–. De opdrachtgever ontvangt, onder voorbehoud, de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk. In geval van faillissement of surseance van betaling van één der partijen is de wederpartij zonder inachtneming van een opzegtermijn gerechtigd de opdracht te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

ARTIKEL 9: GESCHILLENREGELING
In geval van een geschil zullen partijen met elkaar in overleg treden om een oplossing te vinden.
Indien partijen er na 4 weken niet in zijn geslaagd tot een oplossing van het geschil te komen, zullen zij ieder een deskundige benoemen. Deze deskundigen zullen gezamenlijk een derde onafhankelijke voorzitter aanwijzen.
Het door dit college van deskundigen uit te brengen advies, is voor partijen bindend. De kosten van een dergelijk geschil zullen worden gezamenlijk worden betaald op basis van 50/50 verhouding.

ARTIKEL 10: OVERIGE BEPALINGEN
1. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
2. Op overeenkomsten tussen Angelien Leemburg en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing