Privacybeleid

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Angelien verwerkt van haar cliënten, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je een traject volgt bij Angelien, dan geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Angelien Leemburg, Gronzen 4, 8939 AS Leeuwarden, te bereiken via email adres info@rouwenverliestherapie.nl of via telefoonnummer 06-46555601, KvK nummer 76938174.

2. Welke gegevens verwerkt Angelien en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw aanmelding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor Angelien

2.2 Angelien verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het coachingstraject. De in het traject verkregen informatie wordt gebruikt t.b.v. het maken van verslagen.

2.3 Je gegevens en verslagen worden tot uiterlijk een jaar na afloop van het coaching traject gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Angelien en je te informeren over de ontwikkelingen van Angelien

3. Bewaartermijnen
Angelien verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van het coaching traject tot maximaal een jaar na afloop van het coaching traject. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Angelien passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via een email aan Angelien kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Angelien zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een week na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Angelien.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Angelien je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.